• Lyst til at lære
  Lyst til at lære
 • Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
  Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
 • Engagerede lærere med stort fagligt overskud
  Engagerede lærere med stort fagligt overskud
 • Sammenhold og fællesskab
  Sammenhold og fællesskab
 • Faglige udfordringer
  Faglige udfordringer

Specialundervisning

På Stenløse Privatskole har vi et veludbygget og meget varieret tilbud i specialundervisning. Vi arbejder på to fronter, dels forebyggende, dels med specialundervisning, hvor udgangspunktet er den enkelte elevs udfordringer.

Vi tror på en tidlig og målrettet indsats, og derfor bruges der flere ressourcer i indskolingen end i udskolingen. Testning spiller en stor rolle i forbindelse med tildeling af specialundervisningsressourcer, og vi arbejder tæt sammen med psykolog og talepædagog om de elever, som har brug for hjælp over længere tid.

Det forebyggende arbejde

Indskoling

Sprogscreening (lyd, forståelse, bogstavkendskab)
Sprogscreening foregår i begyndelsen af 0. klasse. Screeningen klarlægger elevernes sproglige niveau. Når screeningen er gennemført, afholdes evalueringsmøde med psykolog, talepædagog, afdelingsleder. På mødet tages der stilling til, om hvilke særlige tiltag, der skal sættes i værk i forhold til det enkelte barn.

IL Basis (lydsyntese)
Denne test påbegyndes i november i 0. klasse. Den gennemgås løbende af dansklærer og afdelingsleder med henblik på tilretning af undervisningen i klassen.

Mellemskolen

Klassemøder
To gange årligt afholder alle klassens lærere møde, hvor den enkelte elevs faglige, personlige og sociale udvikling drøftes. Indholdet af disse møder har indflydelse på lærernes tilrettelæggelse af undervisningen.

Elevsamtaler
Hver elev deltager i 1-2 årlige samtaler med klasselærere. Et af emnerne for samtalerne er elevens egen opfattelse af faglige styrker og svagheder. Denne information videreformidles (i det omfang eleven ønsker det) til faglærerne, som tilpasser undervisningen herefter.

Udskoling

Klassemøder
To gange årligt afholder alle klassens lærere møde, hvor den enkelte elevs faglige, personlige og sociale udvikling drøftes. Indholdet af disse møder har indflydelse på lærernes tilrettelæggelse af undervisningen.

Elevsamtaler
Hver elev deltager i 1-2 årlige samtaler med klasselærere. Et af emnerne for samtalerne er elevens egen opfattelse af faglige styrker og svagheder. Denne information videreformidles (i det omfang eleven ønsker det) til faglærerne, som tilpasser undervisningen herefter.

Testning

0. klasse
Eleverne sprogscreenes i 0. klasse med KTI. Her medvirker børnehaveklasseleder, afdelingsleder, psykolog og talepædagog. På et efterfølgende møde med de nævnte voksne drøftes resultaterne, og der fastlægges de nødvendige handleplaner. Derudover testes eleverne løbende med IL basis. I matematik testes eleverne med MGbh.

1. – 8. klasse
Eleverne testes hvert år i dansk og matematik. Efter hver testning afholder faglærer, testlærer, afdelingsleder og skoleleder et møde, hvor testresultaterne evalueres og der lægges de nødvendige handleplaner.

Samarbejde med PPR

Såfremt testningen viser, at en elev har vanskeligheder, som kræver en nærmere psykologisk udredning, indstilles eleven til PPR. Indstiling sker aldrig uden forældrenes underskrift. Har en elev talevanskeligheder, indstilles til talepædagog. Egedal kommune stiller psykologisk og talepædagogisk bistand til rådighed for skolen. Efter en psykologisk undersøgelse orienteres forældrene af psykologen, hvorefter skolen informeres og vejledes om elevens fortsatte undervisning.

Specialundervisningens mange ansigter

Specialundervisningen har rigtig mange former, både forebyggende og kompenserende, herunder individuelt tilrettelagte forløb.

Her oplistes de forskellige former for specialundervisning efter faser:

Indskolingen

0. klasse
Holddeling med undervisningsassistenter
Motorik for visiterede elever (afdelingsleder visiterer)

1. klasse
Motorik for visiterede elever (afdelingsleder visiterer)
Reading Recovery for op til 6 elever (afdelingsleder visiterer)

2. klasse
Specialundervisning i dansk (faglærer og afdelingsleder visiterer)
Specialundervisning i matematik (faglærer og afdelingsleder visiterer)

3. klasse
Specialundervisning i dansk (faglærer og afdelingsleder visiterer)
Specialundervisning i matematik (faglærer og afdelingsleder visiterer)

Indskolingen generelt
4 specialundervisningstimer, som ligger fast i skemaet. Afdelingsleder udarbejder plan for anvendelse af disse timer. Planen lægges for ca. ½ år ad gangen.
I de pust-timer, hvor der er 2 pædagoger, kan den ene i perioder læse med børn, som har særligt behov herfor
Hvis der er plads kan elever fra andre klassetrin end 1. klasse visiteres til motorik
Lektielæsning for alle indskolingsbørn mandag til torsdag i sfo

Mellemskolen

4. klasse
Specialundervisning i dansk (faglærer og afdelingsleder visiterer)
Specialundervisning i matematik (faglærer og afdelingsleder visiterer)

5. klasse
Specialundervisning i dansk (faglærer og afdelingsleder visiterer)
Specialundervisning i matematik (faglærer og afdelingsleder visiterer)

6. klasse
Specialundervisning i dansk (faglærer og afdelingsleder visiterer)
Specialundervisning i matematik (faglærer og afdelingsleder visiterer)

Mellemskolen generelt
Overførselshjælp gives primært til nyankomne elever i sprogfagene. Elever med særlige vanskeligheder i sprog kan indimellem visiteres af faglærer og afdelingsleder til en plads på holdet.
Hurtigløberhold tilbydes semestervist til elever med særlige forudsætninger i fagene matematik og dansk. Udvælgelse af eleverne sker på baggrund af testresultater og efter indstilling fra faglærer. Ud over særlige evner er det en forudsætning for deltagelse på holdene, at eleverne udviser interesse og er arbejdsomme.

Udskolingen

7. Klasse
Specialundervisning i dansk (faglærer og afdelingsleder visiterer)
Specialundervisning i matematik (faglærer og afdelingsleder visiterer)

8. Klasse
Specialundervisning i dansk (faglærer og afdelingsleder visiterer)
Specialundervisning i matematik (faglærer og afdelingsleder visiterer)

9. Klasse
Specialundervisning i dansk (faglærer og afdelingsleder visiterer)
Specialundervisning i matematik (faglærer og afdelingsleder visiterer)

10. Klasse
Specialundervisning i dansk (faglærer og afdelingsleder visiterer)
Specialundervisning i matematik (faglærer og afdelingsleder visiterer)

Udskolingen generelt
Overførselshjælp gives primært til nyankomne elever i sprogfagene. Elever med særlige vanskeligheder i sprog kan indimellem visiteres af faglærer og afdelingsleder til en plads på holdet.
Hurtigløberhold tilbydes semestervist til elever med særlige forudsætninger i fagene matematik og dansk. Udvælgelse af eleverne sker på baggrund af testresultater og efter indstilling fra faglærer. Ud over særlige evner er det en forudsætning for deltagelse på holdene, at eleverne udviser interesse og er arbejdsomme.

Alle faser

Støtte
På Stenløse Privatskole anvendes ordet støtte om de timer, som bevilget til enkeltintegrering af elever med særlige vanskeligheder. Forudsætningen for at få del i disse timer er, at der på baggrund af en undersøgelse og efterfølgende anbefaling fra PPR bevilges timer fra SU-styrelsen, som er en afdeling i Undervisningsministeriet. Støtten gives individuelt som et timetal til den enkelte elev, og det er efter bevillingen skolens opgave at tilrettelægge undervisningen så godt som muligt under hensyn til skolens samleve virksomhed. Hvordan disse timer anvendes beror i høj grad på de vanskeligheder, eleven har.

Hurtigløbere
Også elever med særlige forudsætninger har brug for støtte og tilpassede udfordringer. Derfor har skolen gennem mange år haft hurtigløber-hold i matematik.

Det er faglæreren, som visiterer til denne undervisning på baggrund af tests, den daglige undervisning og elevens holdning til faget.

2-sprogsundervisning
Skolen afsætter i fornødent omfang midler til 2-sprogsundervisnign.