• slide
 • Lyst til at lære
  Lyst til at lære
 • Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
  Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
 • Engagerede lærere med stort fagligt overskud
  Engagerede lærere med stort fagligt overskud
 • Sammenhold og fællesskab
  Sammenhold og fællesskab

Evaluering AF DEN SAMLEDE UNDERVISNING

På Stenløse Privatskole sætter vi en ære i høj kvalitet i undervisningen, og vi arbejder til stadighed for at skabe de bedst mulige rammer og forudsætninger for elevernes læring. Derfor har vi også en lang tradition for systematisk og grundig evaluering af den samlede undervisning.

Alle lærere er uddannede i læringsmålstyret undervisning, som er en evidensbaseret metode til at opnå højst mulig læring. Det betyder, at årsplaner og den daglige undervisning er bygget op efter principper om:

 1. Tydelig struktur og tydelige mål
 2. Involvering af eleven
 3. Evaluering
 4. Feedback
 5. Fokus på progression og nye mål

Dele af evalueringen foregår således som en pædagogisk metode i den daglige undervisning, mens andre dele er lagt i mere formelle rammer.

De formelle rammer rummer blandt andet:

Testprogram
Et udbygget testprogram, som følges op af møde med ledelsen. Bemærk, hvis en elev på baggrund af testene skønnes at have særlige vanskeligheder testes de oftest yderligere, og eventuelle nødvendige tiltag iværksættes.

Årsplaner
I alle fag, undtaget valgfag, udarbejdes en årsplan, som lægges på Forældreintra. Årsplanen og undervisningen evalueres og korrigeres i løbet af året.

Informationsaften for forældre.
Ved skoleårets start afholdes informationsaften, hvor alle klassens lærere uddyber deres årsplan, og drøfter den med forældrene.

Læreres og ledelses samtaler om undervisningen.
Lærere og ledelse er i løbende dialog om undervisningens indhold og elevernes udbytte heraf. Ledelsen superviserer lærernes undervisning løbende.

Karakterer fra 4.-9. klasse.
Fra 4. klasse får eleverne karakterer. Det sker to gange årligt i mellemskolen og tre gange årligt i udskolingen. Vi anvender 7-trinsskalaen, og der gives karakterer i alle skolens fag - undtaget valgfag. I alle fag gives der desuden karakterer i følgende særlige kompetencer, som understøtter læringen:

 1. Initiativ og engagement.
 2. Sociale kompetencer.
 3. Lektier og organisering.

Kompetencerne er vigtige, ikke kun for elevens aktuelle udbytte af undervisningen, men også i det videre studie- og arbejdsliv. Se også Karakterer fra 4. klasse.

Elevsamtaler og skolehjemsamtaler
Karaktererne gives i forbindelse med elevsamtaler og skole- hjemsamtaler, og de er dermed en del af dialogen om elevens udbytte af undervisningen og den kommende periodes mål.

Afgangsprøver
Eleverne går op til Folkeskolens afsluttende prøver, og skolen skal levere en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jvnf. Friskoleloven.
Se også Folkeskolens prøver.

Årsprøver
Eleverne i 7., 8. og 9. klasse går til årsprøver. Årsprøverne er en del af evalueringen og træner samtidig eleverne til den endelige afgangsprøve.

Evaluering af elevernes trivsel
2 gange årligt gennemføres en trivselsmåling i alle klasser, som følges op af et møde med klasselærere og afdelingsleder. Hvis det skønnes nødvendigt iværksættes en handlingsplan.

Den lovpligtige undervisningsmiljøundersøgelse (hvert 3.år)
Klik her.