• slide
 • Lyst til at lære
  Lyst til at lære
 • Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
  Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
 • Engagerede lærere med stort fagligt overskud
  Engagerede lærere med stort fagligt overskud
 • Sammenhold og fællesskab
  Sammenhold og fællesskab

Vedtægter
for den selvejende institution
Stenløse Privatskole

Undervisningsministeriets seneste godkendelse 25. november 2008

Offentliggjort 7. marts 2013


I Navn og hjemsted og status

§ 1. Skolens navn er ”Den selvejende institution Stenløse Privatskole”. Skolen er oprettet 22. marts 1974.

Stk. 2. Skolens hjemsted er Egedal kommune. Skolen driver virksomhed fra adressen Dam Holme 5, 3660 Stenløse.

Stk. 3. Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig. Skolen har CVR - nr 48 38 38 15.


II Skolens formål

§ 2. Skolens formål er at drive privat grundskole efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v., herunder bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler.

Stk. 2. Med udgangspunkt i skolens værdigrundlag skal skolen give en undervisning, der som minimum står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 3. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk. 4. Skolen udøver sit virke i tæt samarbejde med forældrene.

Stk. 5. Skolen hviler på en demokratisk grundholdning, hvor viden, forståelse, dialog, omsorg og ansvarlighed er i centrum.

Stk. 6. Skolen har ikke noget specifikt politisk eller religiøst tilknytningsforhold.


III Skolens bestyrelse og leder

§ 3. Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift – herunder forvaltningen af de statslige tilskud - er i overensstemmelse med skolens vedtægter og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.

Stk. 2. Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen og er ansvarlig herfor over for bestyrelsen. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

Stk. 3. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende. Mindst 5 af bestyrelsens medlemmer skal være forældre til elever på skolen. Bestyrelsesmedlemmer, der er forældre til elever, som udskrives af skolen i funktionsperioden, kan forblive i bestyrelsen i deres funktionsperiode ud. Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der tilhører forældre til elever på skolen, der stemmer.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode er 2 år. I lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Hvert år vælges ligeledes på generalforsamlingen 1 suppleant, som deltager i bestyrelsens møder. Suppleanten vælges for et år. Suppleanten optages automatisk i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen. Suppleanten indtræder i det udtrædende medlems resterende funktionsperiode. Såfremt der ikke er nogen suppleant, skal der hurtigst muligt på ekstraordinær generalforsamling vælges et nyt bestyrelsesmedlem for resten af funktionsperioden, og bestyrelsen kan i den forbindelse beslutte, om der endvidere skal vælges en ny suppleant.

Stk. 5. Generalforsamlingen kan afsætte et eller flere bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, såfremt dagsordenen for mødet indeholder et punkt om afstemning om afsættelse af et eller flere bestyrelsesmedlemmer med angivelse af, at afsættelse sker ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmerne skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 7. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jfr. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 8. Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidigt er forældre til elever på skolen. Bestyrelsen kan beslutte, at skolens ledelse (skoleleder og viceinspektør) samt to repræsentanter for de ansatte kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Bestyrelsen kan suspendere mødedeltagelsen for ansatte ved behandling af personalesager.

Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmerne er ved udøvelsen af bestyrelseshvervet ikke undergivet beslutninger truffet af generalforsamlingen, bortset fra de tilfælde, hvor der i nærværende vedtægt er tillagt generalforsamlingen kompetencer jfr. § 3, stk. 5, § 3, stk. 21, § 10 stk. 1 og § 11, stk. 2.

Stk. 10. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.

Stk. 11. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 12. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Stk. 13. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 14. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder de til enhver tid gældende regler om habilitetsbetingelser for bestyrelsesmedlemmer jf. § 5, stk. 6 i lov om friskoler og private grundskoler m.v., herunder bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler.

Stk. 15. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden i funktionsperioden f.eks. ved generel inhabilitet indtræder suppleanten i den pågældendes resterende funktionsperiode. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 16. For bestyrelsen, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 17. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed bortset fra de nedenfor i stk. 21 angivne beslutninger vedrørende fast ejendom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

Stk. 18. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Stk. 19. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.

Stk. 20. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens øvrige personale. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan bestyrelsen delegere til skolens leder, idet skolelederen dog, uden at delegation er nødvendig, til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.

Stk. 21. Bestyrelsen og generalforsamlingen træffer i fællesskab beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Til bestyrelsens vedtagelse kræves at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for. Til generalforsamlingens vedtagelse kræves almindelig stemmeflerhed uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer jfr. § 7, stk. 6.

Stk. 22. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen samt træffer beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om jfr. dog § 3, stk. 2, § 3, stk. 5, § 3, stk. 21, § 10, stk. 1 og § 11, stk.2.


IV Regnskab MV.

§ 4 Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab for skolen i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsrapporten underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet årsrapport samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriet fastsatte frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive årsrapporten og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger skolens revisor, genvalg kan finde sted.

Stk. 6. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, årsrapporter og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.


V Forældre, tilsynsførende og generalforsamling

§ 5 Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private grundskoler m.v. og bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, idet den der har eleven i pleje dog ikke kan træffe beslutning om skolegangens begyndelse og varighed.

Stk. 2. Skolen fører en liste over de personer, som har tilmeldt sig som værende forældre til børn på skolen. Listen ændres kun efter begrundet – om nødvendigt tillige dokumenteret - skriftlig anmodning herom med efterfølgende behørig underretning til den eller de personer, der optages henholdsvis slettes på listen. Forældremyndigheds-indehavere har altid ret til at udøve deres rettigheder, uanset om de er opført på listen.

§ 6 Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrene indkaldes til generalforsamling, hvor generalforsamlingen skal vælge en eller flere personer til at føre tilsyn med elevernes standpunkt iht bekendtgørelse af lov om danske friskoler og private grundskoler mv. i dansk, regning/matematik, engelsk og historie, og med at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, samt med at undervisningssproget er dansk..

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der gives Undervisningsministeriet underretning om, hvem der er valgt som tilsynsførende

§ 7 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i hjemstedskommunen i marts måned. Generalforsamlingen består af forældre til elever på skolen. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsrapport til orientering.
 4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jfr. § 3, stk. 3 og 4.
 6. Valg af suppleant, jfr. § 3, stk. 4.
 7. (11) Indkomne forslag.
 8. (12) Eventuelt.

Stk. 2 På generalforsamlinger, hvor der skal vælges tilsynsførende jf. § 6 suppleres dagsordenen med følgende punkter:

 1. Erklæring fra tilsynsførende
 2. Fastsættelse af funktionsperiode (højst 4 år) for skolens tilsynsførende.
 3. Fastsættelse af det højeste antal tilsynsførende og eventuel opdeling i tilsynsaktiviteter
 4. Valg af tilsynsførende,

og punkterne 7. og 8. i § 7, stk. 1 bliver til punkt 11. og 12.

Stk. 3 I de år, hvor der skal ske valg af tilsynsførende, skal gældende regler for valg af tilsynsførende samt tilsynsregler fremgå af indkaldelsen, ligesom det af indkaldelsen bl.a. skal fremgå, at enhver forældre har ret til at foreslå en kandidat

Stk. 4 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar. Forslag skal bekendtgøres for medlemmerne senest ved indkaldelsen af generalforsamling.

Stk. 5. De gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer skal fremgå af indkaldelsen. Af indkaldelsen skal bl.a. fremgå, at ethvert medlem af generalforsamlingen har ret til at foreslå kandidater på mødet. Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der tilhører forældre til elever på skolen, der stemmer.

Stk. 6. Hver forældre på generalforsamlingen har én stemme jfr. § 5.

Stk. 7. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen.

Stk. 8. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra beslutning om nedlæggelse af skolen jfr. § 11, stk. 2.

Stk. 9. Generalforsamlingen træffer selv afgørelse om, hvorvidt personer, som ikke er forældre til elever på skolen kan deltage i generalforsamlingen.

Stk. 10. Skolens ansatte samt kandidater til bestyrelsen og til tilsynsførende kan ikke være dirigent på generalforsamlingen.

Stk. 11. Der skal føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

Stk. 12. Valghandlinger skal være hemmelige, hvis en eller flere af forældrene ønsker det.

Stk. 13. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og tilsynsførende kan hver stemmeberettiget afgive stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen, henholdsvis på det antal personer svarende dels til det besluttede højeste antal suppleanter og dels det besluttede højeste antal tilsynsførende.

Stk. 14. Kandidaterne er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg blandt de kandidater, mellem hvem der er stemmelighed. I tilfælde af stemmelighed ved omvalg foretages lodtrækning.

Stk. 15. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, tilsynsførende kan finde sted.

Stk. 16. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen eller 30 % af forældrene skriftligt kræver det. Indkaldelsen sker som ved ordinær generalforsamling.

Stk. 17. Generalforsamlingens kompetencer er anført i § 3, stk. 3, § 3, stk. 5, § 3, stk. 21, § 6, § 7, § 10, stk. 1 og § 11, stk. 2.


VI Skolens drift

§ 8 Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egen dækning herunder skolepenge for eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. og eventuelt ved bidrag fra andre.

Stk. 2. Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

Stk. 4. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk. 5. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 6. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.


VII Tegningsret

§ 9 Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Stk. 2. Ved køb salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura jfr. dog stk. 4.

Stk. 4. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.


VIII Vedtægtsændringer

§ 10 Bestyrelsen og generalforsamlingen træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. I begge organer sker vedtagelse ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer jfr. § 3, stk. 17. og § 7, stk. 6.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om vedtægtsændringer, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er mødt op.


IX Nedlæggelse

§ 11 I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, har bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om skolens nedlæggelse. Beslutning træffes efter reglen i § 3, stk. 17.

Stk. 2. Bortset fra det foran i stk. 1 nævnte tilfælde træffer generalforsamlingen beslutning om skolens nedlæggelse. Til vedtagelse af forslag om nedlæggelse kræves, at et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 3. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i § 2, stk. 1 og 2, skal den nedlægges.

Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at orientere forældre til elever på skolen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.

Stk. 5. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 6. Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 7. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten efter gældende regler.

Stk. 8. Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 9. Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten efter gældende regler.Vedtaget på generalforsamling d. 5. marts 2013

Offentliggjort på hjemmesiden den 6. marts 2013