• Lyst til at lære
  Lyst til at lære
 • Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
  Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
 • Engagerede lærere med stort fagligt overskud
  Engagerede lærere med stort fagligt overskud
 • Sammenhold og fællesskab
  Sammenhold og fællesskab
 • Faglige udfordringer
  Faglige udfordringer

VÆRDIGRUNDLAG

Skolens værdigrundlag findes i vedtægterne:

§ 2. Skolens formål er at drive privat grundskole efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2. Med udgangspunkt i skolens værdigrundlag skal skolen give en undervisning, der som et minimum står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 3. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk. 4. Skolen udøver sit virke i tæt samarbejde med forældrene.

Stk. 5. Skolen hviler på en demokratisk grundholdning, hvor viden, forståelse, dialog, omsorg og ansvarlighed er i centrum.

Stk. 6. Skolen har ikke noget specifikt politisk eller religiøst tilknytningsforhold.

Værdigrundlaget er alment, længerevarende og skolens fundament. Det er ikke til diskussion og det kræver en generalforsamlingsbeslutning at ændre det.

Derimod må værdigrundlaget med jævne mellemrum tolkes i sin samtid, altså være genstand for en større debat om, hvordan vi nu tolker og effektuerer værdigrundlaget.


Skolens formål

Skolens formål er på det til enhver tid eksisterende lovgrundlag og i tæt samarbejde med forældrene at drive prøveforberedende skole

Skolen hviler på en demokratisk grundholdning, hvor viden, forståelse, dialog, omsorg og ansvarlighed er i centrum

Skolen har ikke noget specifikt religiøst eller politisk tilhørsforhold.


Fagligheden

Når vi i hverdagen siger, at vi er en faglig skole, henviser vi til disse ord i værdigrundlaget:

 • drive prøveforberedende skole
 • viden
 • forståelse

Skolens faglighed viser sig nu om dage på følgende område

 • Timefordelingsplanen giver eleverne flere timer i de boglige fag og færre i de praktisk/musiske (se den aktuelle timefordelingsplan på hjemmesiden).
 • Vi starter med dansk, matematikundervisning og engelsk med liniefagsudannede lærere i 0. klasse, fysik/kemi i 6. klasse, tysk i 3. klasse og giver spansk som et muligt 3. sprog fra 7. klasse. Biologi starter i 5. klasse, og kulturfaget sprog- og kulturforståelse (se læseplan på hjemmesiden) fra 1. – 3. klasse
 • Lærerne underviser næsten udelukkende i deres liniefag, hvilket giver engagerede lærere med stort fagligt overskud
 • Skolens lærere er ambitiøse på elevernes vegne, de forventer, at eleverne gør sig umage
 • Skolen har et velgennemarbejdet testprogram fra børnehaveklasse til og med 8. klasse
 • Den elev, som gør sig umage, gør det godt nok. Specialundervisning tilbydes de elever, som trods en ihærdig indsats har brug for ekstra hjælp (se artiklen på hjemmesiden om specialundervisning)
 • Hos os får eleverne lektier for, og vi forventer, at både elev og forældre gør deres bedste for at honorere de forventninger, der ligger til lektierne (se artikel på hjemmesiden om lektier)
 • Fra 4. klasse får eleverne karakterer, og vi giver ikke kun faglige karakterer, men bedømmer også den enkelte elevs andre skolerelaterede kompetencer (læs om karaktererne på hjemmesiden)
 • 8. klasse afsluttes med årsprøve, både mundtlig og skriftlig, for at give eleverne en forsmag på, hvad der venter dem efter 9. klasse
 • Skolen har i en række fag udarbejdet egne læseplaner (se dem på hjemmesiden), for andre fags vedkommende følger vi Undervisningsministeriets læseplaner
 • Skolens lærere holder sig løbende orienteret om den faglige udvikling inden for kompetenceområder og har mulighed for efteruddannelse
 • Fasedelingen af skolen betyder, at den viden og erfaring, den enkelte lærer har fra tidligere undervisningsforløb udnyttes og forbedres løbende
 • Skolens lærere arbejder i fag-teams, hvor den pædagogiske og faglige debat holdes i gang
 • Skolen prioriterer indkøb af relevante og moderne undervisningsmidler meget højt
 • Skolen arbejder bevidst med skoleårets planlægning med henblik på at minimere antallet af vikartimer

Tæt samarbejde med forældrene

Når vi i hverdagen siger, at vi har et tæt samarbejde mellem skole og hjem, henviser vi til disse ord i værdigrundlaget:

 • i tæt samarbejde med forældrene
 • dialog

Det tætte samarbejde med forældrene viser sig blandt andet gennem følgende:

 • Skolen afholder hvert år mindst et forældremøde
 • Skolen afholder hvert år 2 skole/hjem-samtaler
 • Skolen afholder hvert år faglærersamtaler
 • Der afholdes klassearrangementer på alle klassetrin
 • Skolens ansatte har en positiv indstilling ved forældrehenvendelser
 • Skolen anvender Forældreintra
 • Skolen og forældrene har gensidige forventninger til hinanden
 • Forældrene er engagerede i børnenes skolegang

Demokratisk grundholdning

Når vi hverdagen siger, at vi har en demokratisk grundholdning, mener vi, at den skal bygge på

 • Viden, forståelse, dialog, omsorg og ansvarlighed

Det viser sig blandt andet ved:

 • Skolens bestyrelse er forældrevalgt
 • Skolens bestyrelse / ledelse orienterer med jævne mellemrum forældrene om sit arbejde
 • Forældrene accepterer, at det er bestyrelsens opgave at repræsentere den samlede skole
 • Skolen holder generelt et højt informationsniveau til forældrene
 • Forældrene holder et højt informationsniveau til skolen
 • Både forældre og ansatte udviser respekt for hinandens opgaver og ansvar

Forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre

Skolen forbereder eleverne til et samfund med frihed og folkestyre ved følgende

 • I det sociale arbejde i klasserne arbejdes med begreber som retfærdighed, tolerance, ansvarlighed og frihed
 • At se en sag fra flere sider er en del af skolens kultur
 • Skolens voksne er i deres daglige virke rollemodeller i de beslutningsprocesser, de er en del af
 • Skolen har oprettet elevråd

Skolen har ikke noget specifikt religiøst og politisk tilhørsforhold

At skolen er uden religiøs og politisk tilknytning viser sig blandt andet ved følgende

 • Skolen forsøger ikke at påvirke eleverne politisk
 • Skolen forsøger ikke at påvirke eleverne religiøst
 • Ingen elever kan fritages for undervisning i religiøse og politiske emner
 • Det respekteres, at skolens udgangspunkt er dansk historie og kultur