• slide
 • Lyst til at lære
  Lyst til at lære
 • Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
  Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
 • Engagerede lærere med stort fagligt overskud
  Engagerede lærere med stort fagligt overskud
 • Sammenhold og fællesskab
  Sammenhold og fællesskab

VÆRDIGRUNDLAG

Skolens værdigrundlag findes i vedtægterne:

§ 2. Skolens formål er at drive privat grundskole efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2. Med udgangspunkt i skolens værdigrundlag skal skolen give en undervisning, der som et minimum står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 3. Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk. 4. Skolen udøver sit virke i tæt samarbejde med forældrene.

Stk. 5. Skolen hviler på en demokratisk grundholdning, hvor viden, forståelse, dialog, omsorg og ansvarlighed er i centrum.

Stk. 6. Skolen har ikke noget specifikt politisk eller religiøst tilknytningsforhold.

Værdigrundlaget er alment, længerevarende og skolens fundament. Det er ikke til diskussion og det kræver en generalforsamlingsbeslutning at ændre det.

Derimod må værdigrundlaget med jævne mellemrum tolkes i sin samtid, altså være genstand for en større debat om, hvordan vi nu tolker og effektuerer værdigrundlaget.


Skolens formål

Skolens formål er på det til enhver tid eksisterende lovgrundlag og i tæt samarbejde med forældrene at drive prøveforberedende skole

Skolen hviler på en demokratisk grundholdning, hvor viden, forståelse, dialog, omsorg og ansvarlighed er i centrum

Skolen har ikke noget specifikt religiøst eller politisk tilhørsforhold.


Fagligheden

Når vi i hverdagen siger, at vi er en faglig skole, henviser vi til disse ord i værdigrundlaget:

 • drive prøveforberedende skole
 • viden
 • forståelse

Skolens faglighed:

 • Timefordelingsplanen giver eleverne flere timer i de boglige fag
 • Vi har dansk-, matematik- og engelskundervisning med linjefagsudannede lærere allerede i 0. klasse. Vi har et særligt fag i 1.-3. klasse kaldet Sprog og Kulturforståelse. Vi har tysk fra 3. klasse og giver spansk som et muligt 3. sprog fra 7. klasse. Vi har biologi fra 5. klasse og fysik/kemi fra 6. klasse,
 • Lærerne er engagerede og fagligt meget kompetente
 • Skolens lærere er ambitiøse på elevernes vegne og stiller passende krav ud fra elevens forudsætninger
 • Den elev, som gør sig umage, gør det godt nok. Specialundervisning tilbydes de elever, som trods en ihærdig indsats har brug for ekstra hjælp (klik her for at læse mere om specialundervisning)
 • Skolen har et velgennemarbejdet testprogram i hele skoleforløbet, som hjælper læreren til at tilpasse undervisningen
 • Eleverne får lektier, som har til formål at træne konkrete færdigheder foruden at lære at organisere tid og hjemmearbejde, da de får brug for disse kompetencer i arbejds- og uddannelseslivet
 • Fra 4. klasse får eleverne karakterer. Foruden en faglig karakter gives også karakterer for andre skolerelaterede kompetencer (klik her for at læse mere om karakterer)
 • 8. klasse afsluttes med årsprøver, både mundtlige og skriftlige, for at give eleverne en forsmag på, hvad der venter dem efter 9. klasse
 • Skolen har i en række fag udarbejdet egne læseplaner, for øvrige fags vedkommende følger vi Undervisningsministeriets læseplaner
 • Skolens lærere efteruddannes løbende
 • Skolens lærere arbejder i fag-teams, hvor den pædagogiske og faglige debat holdes i gang
 • Skolen prioriterer indkøb af relevante og moderne undervisningsmidler meget højt
 • Ro og stabilitet sikrer høj faglighed
 • Vikartimer tilrettelægges og gennemføres med fagligt udbytte

Tæt samarbejde med forældrene

Når vi i hverdagen siger, at vi har et tæt samarbejde mellem skole og hjem, henviser vi til disse ord i værdigrundlaget:

 • i tæt samarbejde med forældrene
 • dialog

Det tætte samarbejde med forældrene viser sig blandt andet gennem følgende:

 • Skolen afholder hvert år 1-2 forældremøder
 • Skolen afholder hvert år 2 skole/hjem-samtaler
 • Skolen afholder hvert år faglærersamtaler
 • Der afholdes klassearrangementer på alle klassetrin
 • Skolens ansatte har en positiv indstilling ved forældrehenvendelser
 • Skolen anvender Forældreintra
 • Skolen og forældrene har gensidige forventninger til hinanden
 • Forældrene er engagerede i børnenes skolegang

Demokratisk grundholdning

Når vi hverdagen siger, at vi har en demokratisk grundholdning, mener vi, at den skal bygge på

 • Viden, forståelse, dialog, omsorg og ansvarlighed

Det viser sig blandt andet ved:

 • Skolens bestyrelse er forældrevalgt
 • Forældrene accepterer, at det er bestyrelsens opgave at repræsentere den samlede skole
 • Skolen holder generelt et højt informationsniveau til forældrene
 • Forældrene holder et højt informationsniveau til skolen
 • Både forældre og ansatte udviser respekt for hinandens opgaver og ansvar

Forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre

Skolen forbereder eleverne til et samfund med frihed og folkestyre:

 • I det sociale arbejde i klasserne arbejdes med begreber som retfærdighed, tolerance, ansvarlighed, frihed og medbestemmelse
 • I undervisningen arbejdes løbende med begreberne demokrati og folkestyre
 • Skolen har oprettet elevråd

Skolen har ikke noget specifikt religiøst og politisk tilhørsforhold

At skolen er uden religiøs og politisk tilknytning viser sig blandt andet ved følgende

 • Skolen forsøger ikke at påvirke eleverne politisk
 • Skolen forsøger ikke at påvirke eleverne religiøst
 • Ingen elever kan fritages for undervisning i religiøse og politiske emner
 • Det respekteres, at skolens udgangspunkt er dansk historie og kultur
 • Skolen har ikke et selvstændigt fag i kristendom/religion