• slide
 • Lyst til at lære
  Lyst til at lære
 • Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
  Når man har gjort sig umage, har man gjort det godt nok
 • Engagerede lærere med stort fagligt overskud
  Engagerede lærere med stort fagligt overskud
 • Sammenhold og fællesskab
  Sammenhold og fællesskab

Stikord (FAQ)

Anderledes skoledage

Skoleåret rummer et antal anderledes skoledage, hvor elevernes mødetider og dagens indhold ikke følger det udleverede skema. Der gives løbende information om mødetider og dagenes indhold via Forældreintra.

Ansvar

Skolen påtager sig intet ansvar over for elevers ejendele, hverken ved tyveri, hærværk eller anden ødelæggelse.
Hvis en elev uagtsomt eller forsætligt forvolder skade på bygninger, materialer eller andres ejendele, er eleven personlig ansvarlig og erstatningspligtig.

Befordringstilskud

Efter sommerferien vil ansøgningsskema blive lagt på Forældreintra eller kan hentes på kontoret. Ansøgningsskemaet skal afleveres på kontoret. Afleveringsfristen fremgår af opslag på Forældreintra

Det generelle befordringstilskud fordeles proportionalt i forhold til det pr. 5. september beregnede antal befordringsberettigede kilometre for befordringsberettigede elever.

Afstandskriterierne fremgår af ansøgningsskemaet.

Ultimo december kender skolen det beregnede befordringstilskud, som da vil blive fordelt mellem de befordringsberettigede elever. Udbetalingen vil ske som et fradrag i skolepengene.

Bibliotek

Skolens bibliotek rummer både faglitteratur og skønlitteratur for alle aldersklasser inkl. billedbøger. Eleverne kan låne bøger, enten når de er på biblioteket med en lærer, i et af åbningsfrikvartererne eller uden for skoletid, når biblioteket er åbent. Åbningstiderne fremgår af opslag ved bibliotekets indgang.

Ødelagte og ikke afleverede bøger skal erstattes med genanskaffelsesprisen + et administrationsgebyr på 100,00 kr.

Blå mandag

Der har igennem årene været tradition for, at eleverne i forbindelse med konfirmationen holdt ”Blå mandag”. Dette er imidlertid fra en tid, hvor konfirmationerne kun lå om søndagen. Sådan er det ikke i dag.

Derfor holder eleverne på Stenløse Privatskole ikke ”Blå mandag” på en skoledag. Det vil sige, at eleverne ikke får fri til at holde denne dag. Det er derimod en god ide, hvis klassen ønsker at holde "Blå Mandag" at lægge denne dag i en weekend eller en anden skolefridag.

Bøger

Boginspektor sørger for udlån af taskebøger og klassesæt. Ved skoleårets start udleverer boginspektor bøger til eleverne. Det påhviler eleverne straks at binde bøgerne ind.

Bøgerne er registret i elevens navn, og det er elevens (og forældrenes) ansvar, at bøgerne afleveres til enten ved skoleårets slutning eller efter anmodning.

Ødelagte og ikke afleverede bøger skal erstattes med genanskaffelsesprisen + et administrationsgebyr på 100,00 kr.

Cykelparkering

Elever i Ding skal parkere deres cykler på cykelparkeringen ved Gymnasievej. Dog kan elever i blå afd. benytte cykelparkeringen på Dam Holme.

Elever i Dong skal benytte den overdækkede cykelparkering.

Dyr- nej tak

En del af skolens elever er allergiske overfor forskellige dyr. Derfor er det ikke tilladt at medbringe dyr på skolen uden forudgående aftale med kontoret.

Eksamen

Efter 8. klasse skal eleverne op i mundlig billedkunst.
Efter 9. klasse afsluttes med Folkeskolens prøver - FP9.

Herudover afholder skolen skriftlige og mundtlige årsprøve i alle prøvefag for elever i 8. klasse samt i skr. dansk og matematik i 7. klasse.

Elevråd

Elevrådet består af repræsentanter for alle klassetrin. Til elevrådet er knyttet en kontaktlærer.

Energidrikke

Skolen accepterer under ingen omstændigheder elevers brug af nogen form for energidrikke.

Fagteam

Skolens pædagogiske personale arbejder bl.a. i fagteams. Det giver en bred faglig debat med erfaringsudveksling, helhed og sammenhæng i undervisningen iårenes løb, en styrkelse af nye lærere og sikkerhed for, at gode traditioner videreføres.

Derudover holder klassens lærere 2—3 årlige møder om klassen og de enkelte elever.

Fasedelt skole

Stenløse Privatskole er en fasedelt skole.

Det betyder, at vi arbejder i 3 faser, indskoling, mellemtrin og udskoling. Det daglige udgangspunkt vil stadig være elevens klasse, fagligheden, normalugerne med fast skema og SP-ugerne.

Men vi ønsker herudover at være mere målrettede i vor udnyttelse af lærernes faglige kompetencer og erfaringer. Derfor bliver hver lærer i hvert fagtilknyttet én af faserne og vil have størstedelen af sine timer i denne fase. For lærerne bliver reglen, at man kan undervise i op til to på hinandenfølgende faser i det enkelte fag.

Ovenstående medfører, at de dage, hvor en lærer følger en klasse fra 1. - 9. klasse er forbi. Til gengæld vil vi i højere grad kunne gøre brug af dekompetencer og erfaringer, en lærer får i en fase i faget. Når det højst er 3 år siden, at man havde et fag i en fase, vil den hurtige gentagelsekvalificere undervisningen.

Rent praktisk betyder det, at en elev vil opleve 2 eller 3 dansk- og matematiklærere i et skoleforløb (måske flere, hvis der er tale om barsel eller at enlærer flytter). Lærerskiftet vil normalt ske efter 3. klasse og/eller efter 6. klasse.

Til hver fase er tilknyttet en afdelingsleder

Fotografering

I efteråret er der skolefotografering - se kalenderen. Billederne leveres inden jul.

Fritagelse for undervisning

Det forudsættes, at forældrene lægger deres ferie, når børnene har fri fra skole. Bliver det imidlertid nødvendigt at bede et barn fri, kan klasselæreren give fri i op til 3 dage.

Ethvert fravær udover 3 dage kan kun gives af skolens ledelse og sker på forældrenes ansvar. Det påhviler eleven efterfølgende at indhente lektier og andre opgaver. Forældrene skriver i den elektroniske kontaktbog i Forældreintra.

Elever i 9. klasse kan ikke få fri, når der er projektopgave. Dette gælder såvel i projektugen som ved fremlæggelsen.

Lejrskoler og sprogskoler er obligatorisk undervisning, som der ikke gives fritagelse til. Er en elev forhindret grundet sygdom, udbedes en lægeerklæring. Bemærk, at udgiften til lægeerklæring påhviler hjemmet.

Fripladsansøgninger

Der kan søges om nedsættelse af skolepenge/SFO-betaling for et skoleår ad gangen. Der kan kun ansøges ved skoleårets start.

Efter sommerferien vil ansøgningsskema blive lagt på Forældreintra eller kan hentes på kontoret. Ansøgningsskemaet skal afleveres på kontoret. Afleveringsfristen fremgår af opslag på Forældreintra.

Det er vigtigt at huske følgende:

 • Kun biologiske forældre/adoptivforældre skal skrive på ansøgningen. Har en elev halvsøskende, hvortil der også ønskes friplads, skal der udfyldes en ansøgning for hver elev.
 • Hvis forældrene er gift med hinanden og/eller har fælles folkeregisteradresse eller fælles bopæl, skal begge forældre udfylde og underskrive ansøgningsskemaet.
 • Hvis forældrene er skilt, separeret, eller ikke gift med hinanden og ikke har fælles folkeregisteradresse eller bopæl, skal ansøgningsskemaet kun udfyldes og underskrives af den af forældrene, der har den fulde forældremyndighed eller den af forældrene på hvis adresse, eleven er tilmeldt folkeregisteret

Besked om evt. friplads kommer fra Frie Grundskolers Fripladsudvalg ultimo januar måned. Udbetalingen vil ske som fradrag i skolepengene fra februar til og med juni.

Følgeudgifter

Der skal påregnes følgeudgifter til bla. flg.:

 • Klassekasse
 • Lejrskoler i 2., 4., 6. og 7. klasse
 • Introtur nye klasser
 • Pc fra 4.-9. klasse

Gårdvagt

Der er gårdvagter i alle frikvarterer.

Glemmekasse

Ved indgangen til blå afd. og i SFO'en er glemmekasserne til tøj.

Uafhentet tøj bliver 2 gange årligt kørt til genbrug. Dette sker i 2. uge i sommerferien og i ugen efter juleferien.

Hurtigløber matematik

Elever, som efter lærerens vurdering kan klare yderligere udfordringer i matematik, tilbydes på mellemtrinnet hurtigløber- undervisning. Det er en forudsætning for optagelse på holdet, at eleven engagerer sig i undervisningen.

Forældre til berørte elever orienteres skriftligt af skolen

Informationsaftener

Ved skoleårets begyndelse afholdes en informationsaften i hver fase. Klassens lærere orienterer på skift om planerne for årets undervisning og uddyber deårsplaner, som er lagt ud på Forældreintra.

Der udsendes indbydelse via Forældreintra.

IT

Skolen har trådløst netværk og egen skyløsning. Alle elever fra 4. - 9. klasse skal medbringe egen pc eller tablet.

Vi anbefaler generelt pc.
Crome-books frarådes, da disse har svært ved at køre på vores netværk.

Karakterer

På Stenløse Privatskole gives karakterer fra 4. – 9. klasse i alle fag.

Fagligt standpunkt udtrykker lærerens samlede vurdering af elevens faglige kunnen og præstationer i alle fagets områder eller delområder.

Sociale kompetencer udtrykker lærerens vurdering af, hvordan eleven opleves på skolen og i klassen. Derudover vurderes elevens vilje og evne til at samarbejde og være i samspil med en eller flere om en opgave og om eleven er hjælpsom og udviser respekt og tolerance overfor andre. Karakteren udtrykker også elevens evne til at udnytte egne evner og indsigt i egen formåen.

Lektier og organisering udtrykker lærerens vurdering af elevens arbejdsindsats med lektierne. Vurdering af fejl-frekvensen i lektierne vil komme til udtryk i fagligt standpunkt, med mindre eleven sjusker med lektierne.

Derudover udtrykker karakteren lærerens vurdering af elevens evne til at medbringe og holde orden i skolemateriel og organisere dette, samt evnen til at organisere sit eget arbejde. Her vurderes det, om eleven husker bøger, hæfter og lignende, om eleven planlægger sit arbejde, om papirer bliver sat i mapper, pc'en er opladet osv.

Initiativ og engagement udtrykker lærerens vurdering af elevens evne til selvstændigt og engageret at medvirke til at blive dygtigere, til selv at finde påløsninger, til at tage initiativ og til at løse både praktiske og faglige problemer. Elevens vilje og evne til at arbejde koncentreret i skoletiden vurderes også.

Karameldag

Karameldag er afgangselevernes sidste skoledag, hvor der traditionen tro kastes med karameller og laves div. underholdning.

Klassekasse

Den 1. august opkræves kr. 350 pr. barn til klassekasse. Klassekassebetaling er obligatorisk, og opkrævningen udsendes via regnskabskontoret.

Klasselærerne har ansvaret for indkøb og daglig drift af klassekassen. Indtægter og udgifter bogføres i skolens bogholderi, og én gang årligt på et forældremøde orienterer klasselærerne om klassekassens anvendelse og regnskab.

Klassekassen bruges til mange forskellige formål - f.eks. spil, højtider, arrangementer, gaver, ekskursioner, geografiatlas i 6. klasse og opsparing i forbindelse med hhv. lejrskole og sprogskole i 2. og 6. klasse.

Det årlige beløb, som betales til klassekassen, revurderes af skolen og kan evt. nedsættes efter 6. klasse. Vurderingen foretages i forhold til klassekassens saldo og det forventede forbrug i udskolingen.

Klassekassen opgøres og restbeløbet udbetales til afgangsklasserne - oftest vælger klasserne, at beløbet skal bruges til et afslutningsarrangement. Ved elevudmeldelse på andre tidspunkter refunderes beløb indbetalt til klassekassen ikke.


Klasserejser
Indbetaling til klasserejser skal også ske via skolens bankkonto reg.nr. 6495 0002010433 - husk oplysning om navn og klasse på eleven. Klasselæreren giver besked om indbetalingstidspunkt.

Konfirmandundervisning

Konfirmandundervisningen foregår i 7. klasse i Stenløse eller Ølstykke Kirke.

Timerne er skemalagt som de øvrige skolefag. De elever, der ikke skal konfirmeres, kan få fri. Eleverne bevarer tilknytningen til den kirke, de er skrevet op til at skulle konfirmeres i.

Al information om start- og sluttidspunkter for undervisningen, særlige arrangementer m.m. gives af de undervisende præster.

Eleverne kan ikke få fri til "Blå mandag" eller til konfirmandundervisning på andre tider end de skemalagte.

Kontonummer

Skolens bankkonto reg.nr. 6495 0002010433 - husk oplysning om navn og klasse på eleven.

Legetøj

I indskolingen (0.- 3.klasse) må eleverne kun medbringe legetøj på legetøjsdagen om fredagen. Legetøjet skal kunne rummes i skoletasken og medbringes på eget ansvar. I timerne skal legetøjet blive i skoletasken.

For skolens øvrige klasser gælder det, at legetøj kan medbringes i rimeligt omfang hver dag og at klasselæreren om nødvendigt kan forbyde legetøj i enperiode.

Lektie-/studiecafé

Lektie-/studiecafé er frivilligt og tilbydes alle elever i 3.- 9. klasse (SFO’en har egen lektiecafé). Eleverne kan enten:

 • deltage frivilligt
 • visiteres af læreren – i samarbejde med forældrene
 • blive pålagt lektieservice ved manglende opgaveafleveringer

Lektier

Det må påregnes, at eleverne har lektier for. Lektier kan ses på Forældre-/Elevintra.

Lus

Hvis man konstaterer lus på sit barn, skal kontoret/læreren/SFO underrettes. Konstaterer skolen levende lus på en elev, vil denne blive ringet hjem.

Når eleven er i behandling skal forældrene orientere skolen herom.

Mobiltelefoner

Elevernes mobiltelefoner skal være slukkede og sat i holderen, når eleverne møder om morgenen. Telefonen må først hentes, når eleven går hjem.

Har en elev behov for at ringe, skal der gives tilladelse af en pædagog eller lærer. Ved uhensigtsmæssig brug af mobiltelefonen kan denne inddrages.

Eleven kan afhente telefonen på skolens kontor efter endt skoledag.

På lejrskoler gælder særlige regler. Disse meddeles af den enkelte lærer.


Morgensang.

Der er morgensang for elever i 0.- 6. klasse 3 gange om ugen kl. 8.10. Eleverne skal gå til morgensang kl. 8.05. Forældre, som har lyst til at deltage i morgensangen, er velkomne.

Mælk

Skolen har indgået aftale med Mejeriernes Skolemælksordning.

Det betyder, at forældrene får udleveret girokort 2 gange om året, hvorefter forældrene selv via nettet bestiller mælk.

Papir og hæfter

Skolen stiller hæfter til rådighed for eleverne.

Praktik i England

Tilbud til elever i 9. klasse.

Samtidig med 8. klassernes sprogskole i Okehampton i Sydvestengland gives skolen elever fra 9.kl. mulighed for 1 uges praktikophold samme sted.

Ideen med turen er, at de elever, der har mod på sprog, kan få en sproglig udfordring.

Eleverne indkvarteres på Okehampton Youth Hostel, hvor de skal bo og spise. Praktikken kan være alt fra arbejde på Hostel, hvor de skal lave mad, gøre rent og deltage i forskellige udendørsaktiviteter. Andre skal i praktik i butikker i byen.

Der er 5 lærere med på sprogskolen, en af disse lærere har under opholdet daglig kontakt med praktikeleverne. Ellers er det meningen, at de skal stå på egne ben og klare dagligdagen selv.

Eleverne følges med sprogskolen derover, på hjemturen følges de til lufthavnen og flyver så selv hjem. Prisen for ophold og rejse ligger mellem kr. 4000– 4500.

Parkering

Der er parkeringsmuligheder på Gymnasievej (her med Kiss-and-goodbye) og på Dam Holme 1 og 5. Vis hensyn og pas på gående.

Projektopgave

Som en del af de afsluttende prøver i 9.klasse skal eleverne lave en projektopgave. For at træne denne arbejdsform er der indført obligatorisk projektopgave i 8.klasse.

Religion

Vi betragter tro som et personligt anliggende.
Det betyder, at man pga. religiøs overbevisning ikke kan fritages fra almindelige aktiviteter i undervisningen, bad efter idræt, højtider, lejrskoler mv.

Rengøring

Skolen rengøres af vores eget rengøringspersonale om morgenen og om eftermiddagen.

Hvis man som forældre kommer på skolen til møde om aftenen, vil man derfor muligvis se, hvordan eleverne afleverer lokalerne, og ikke hvordan der ser ud, når eleverne møder igen næste morgen.

Rusmidler

Skolen accepterer under ingen omstændigheder elevers brug af nogen form for rusmidler. Heller ikke nogen form for energidrikke.

Skolelæge

Egedal kommunes skolelæge betjener skolens elever uanset hjemkommune. Hvert år undersøges elever i 0. -9. klasse.

Skolens fødselsdag

Skolen har fødselsdag den 22. marts. Vi fejrer dagen ved morgensang.

Skolepsykolog

En af Egedal kommunes skolepsykologer betjener de af skolens elever, som har behov herfor.

Indstilling til psykolog sker kun med accept fra hjemmet. Efter endt skolegang destrueres eventuelt materiale vedrørende skolepsykologiske undersøgelser med mindre andet er aftalt med forældrene.

Desuden medvirker skolepsykologen ved tilrettelæggelse af skolens specialundervisning og ved gennemgang af skolens testprogram.

SP-dage

I løbet af skoleåret vil der være 4 SP-uger, hvor der for hver klasse tilrettelægges et særligt program, f.eks en hel dag med matematik, en hel dag med kemi, en hel dag med billedkunst osv. Dagene kan også benyttes til lejrskoler, ekskursioner m.m.

På Forældreintra udsendes beskrivelser af dagene i slutningen af ugen op til SP-ugen.

Mødetid på SP-dage er normalt kl. 8.10 – 13.00. Dagene fremgår af kalenderen i Forældreintra.

Specialundervisning

Skolen tilbyder i et vist omfang specialundervisning til de elever, som har behov herfor. I 1. klasse gives undervisningen som Reading Recovery.

Sprogskole

I 6. klasse sendes alle elever på 5 dages sprogskole i Tyskland.

I 8. klasse sendes alle elever på 12 dages sprogskole i England. Eleverne bliver undervist af engelske lærere.

Bortset fra udgiften til lommepenge og enkelte måltider er udgiften til sprogskolen i 8. klasse indregnet i skolepengene.

Sundhedsplejerske

Egedal kommunes sundhedsplejerske betjener skolens elever uanset hjemkommune.

Sygdom

Hvis en elev er syg og må holdes hjemme, skal skolen have telefonisk besked herom, hvis sygdommen strækker sig ud over 3 dage. Efterfølgende skal der i kontaktbogen skrives besked om fraværets årsag og længde.

Børn med smitsomme sygdomme skal holdes hjemme.

Skolen kan ved længerevarende sygdom udbede sig lægeerklæring. Specifikt for idræt er det skolens politik, at fritagelse fra undervisningen i mere end to uger i træk kræver lægeerklæring. Bemærk, at udgiften til lægeerklæring påhviler hjemmet.

Søskendestatus på venteliste

Man opnår mulighed for søskenderelation fra den dato, hvor ens søskende begynder på skolen. Man har som familie selv ansvar for at gøre skolens kontor opmærksom på, at man har fået søskendestatus.

Anciennitetsdatoen: Hvis man henvender sig inden for 4 uger, hvor søskende er startet på skolen, vil opskrivningsdatoen på ventelisten blive anciennitetsdatoen. Hvis man senere end 4 uger efter søskendes start, gør opmærksom på søskenderelationen, er det datoen, hvor man gør opmærksom på søskenderelationen, der bliver anciennitetsdatoen på ventelisten.

Talepædagog

Stenløse Kommunes talepædagog betjener de af skolens elever, som har behov for taleundervisning.

Tandlæge

Private skoler kan ikke oprette egen tandklinik, og eleverne henvises derfor til den kommunale børnetandpleje i hjemkommunen.

Terminsprøver

Skolen afholder termins/årsprøver for 8. - 9. klasse i de obligatoriske prøver, samt for 8. + 9. klasses vedkommende, i nogle af udtræksfagene.

For 7. klasse afholdes skriftlig årsprøve i dansk og matematik.

Tests

Skolens testprogram er et redskab, som kan give supplerende oplysninger om det enkelte barns og om klassens faglige udvikling og være læreren en hjælp ved den løbende tilpasning af undervisningen.

Forældrene vil i forbindelse med skole/hjem-samtalerne blive orienteret om testenes resultater, og hvis vi undervejs opdager noget specielt, vil vi informere forældrene med det samme.

Testene vil ikke blive udleveret, da de ikke er tænkt som et måleredskab, men som et arbejdsredskab for læreren. Desuden er testene standardiserede, og hvis de udleveres og dermed bliver kendt af mange, er der fare for, at de mister deres værdi.

Tilsynsførende

Skolens tilsynsførende vælges i forbindelse med skolens generalforsamling. Opgaven består i at føre tilsyn med, at den undervisning, skolen leverer, som et minimum står mål med den undervisning, der gives i folkeskolen.

Skolens tilsynsførende er tidligere skoleleder på Nyborg Friskole, Bent Gangelhof.

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledningen varetages af Egedal Ungeindsats.

Vejleder Trine Byrnak kan træffes på trine.byrnak(at)egekom.dk eller 72599233

Utilfredshed

Vi bestræber os på at løse skolens opgaver så godt som muligt. Skulle forældre være utilfredse med noget, skal der i første omgang rettes henvendelse til den medarbejder, man mener handler mindre heldigt. Skulle det ikke give resultat, kan der rettes henvendelse til skolens leder.

Med baggrund i skolens vedtægter og gældende love og regler tager bestyrelsen i sådanne sager udelukkende stilling til, om skolelederen har fulgt gældende procedurer i sagen.